Praktische zaken en privacy

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Vanaf 2014 wordt er binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Binnen de Basis GGZ wordt de psychologische zorg behandeld: de behandeling van lichte tot matige problematiek. De behandeling binnen de Basis GGZ is verdeeld in drie productgroepen: kortdurend, middellang en intensief. Van te voren wordt er met u afgesproken binnen welke productgroep uw klachten behandeld zullen worden. Binnen de Specialistische GGZ (waaronder psychotherapie valt) worden meer complexe psychiatrische klachten behandeld. Meer informatie hierover vindt u op lvvp.info.

Verwijsbrief

Om vergoeding van uw ziektekostenverzekering mogelijk te maken is een verwijsbrief van een arts noodzakelijk. Daarin moet aangegeven staan of u wordt verwezen voor behandeling binnen de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. De verwijzing mag worden geschreven door een huisarts, psychiater of bedrijfsarts. Daarop dienen de volgen punten te zijn vermeld:

  • Datum verwijzing (voor start behandeling!)
  • NAW-gegevens en AGB-code van de verwijzer
  • Handtekening van de arts
  • NAW-gegevens van de cliënt
  • Vermoeden van een DSM-classificatie
  • Verwijzing gericht op generalistische basisGGZ of specialistische GGZ.

Vergoeding

Behandeling binnen de Basis GGZ en binnen de Specialistische GGZ worden (buiten het wettelijk eigen risico van € 385,- per jaar voor 2021) doorgaans volledig vergoed vanuit het basispakket. Voorwaarde daarbij is wel dat u een naturapolis hebt.

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Derhalve zie ik geen zelfbetalende cliënten.

Ik ga er van uit dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de sessie-afspraken en dat deze niet onnodig afgezegd worden. Ik breng no-show niet in rekening. Als sessies vaak afgezegd worden, dan is het van belang dit te bespreken in de sessie en te onderzoeken wat de continuïteit van de behandeling belemmert.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een algemeen eigen risico kent van € 385,- (in 2022) per jaar. Dit wordt gedurende de  behandelperiode (na iedere door mij bij de verzekeraar ingdiende factuur) bij u gedeclareerd door de zorgverzekeraar. Zie ook de informatie van de rijksoverheid. Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars, voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Voor vragen kunt u voorafgaand aan de aanmelding contact met me opnemen en uw zorgverzekeraar raadplegen.

Van aanmelding tot afronding

Bij aanmelding per telefoon of mail wordt een afspraak gemaakt voor een of meerdere intakegesprekken. Dit gesprek is bedoeld voor kennismaking, het bespreken van de reden van aanmelding en diagnostiek & indicatiestelling (welke behandeling het best past). De intake is ook de gelegenheid om informatie uit te wisselen over uw wensen en voorkeuren met betrekking tot de behandeling, mijn manier van werken en praktische afspraken. Als er samen een  beeld is gevormd van (een vermoeden van) het ontstaan en voortduren van de klachten. wordt een behandelplan geformuleerd. Het is uiteraard van belang dat u het eens bent met dit plan. Tijdens de behandeling zal dit behandelplan geëvalueerd en bijgesteld worden.

Daarnaast worden via mail vragenlijsten verstuurd (ROM), de uitkomsten van deze vragenlijsten dragen bij aan diagnose en indicatiestelling en kunnen tijdens de behandeling informatie geven over de voortgang van de behandeling. Het is ook mogelijk deze vragenlijsten in de sessie op papier in te vullen. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van (de informatie uit) deze vragenlijsten. De afronding van de behandeling vindt in onderling overleg plaats. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een of meerdere follow-upgesprekken, om te zien of de veranderingen blijvend zijn. 

Klachtenreglement

Mocht u klachten hebben, dan hoor ik dat graag. Als dat niet voldoende is kunt u terecht bij de LVVP: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestige Psychologen en Psychotherapeuten.

Links

Geheimhouding

Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling bewaar ik in een dossier. Cliënten (vanaf 16 jaar) hebben het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u intrekken wanneer u wilt. Ook na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Wel kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier. 

Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd. U kunt op ieder eerder moment vragen om vernietiging van het dossier. Bij onverwacht overlijden zal een collega psychotherapeut (die zich dus ook moet houden aan het beroepsgeheim) de clienten (van de lopende behandelingen) op de hoogte stellen. Op deze website (en later op de website www.psychotherapeutenzutphen.nl) zal deze naam worden vermeld. 

Controle en visitatie

Door mijn beroepsvereninging, de LVVP, wordt de praktijk eens per vijf jaar  gevisiteerd. Er zal dan gevraagd worden om inzage in de dossiers. Als hier sprake van is vraag ik hier expliciet uw toestemming (handtekening) voor. Dit geldt ook voor een eventuele controle door zorgverzekeraars. Niemand mag uw dossier inzien zonder uw toestemming. 

Intervisie en supervisie

Voor mijn deskundigheidsbevordering en toetsing van de indicaties voor behandeling maak ik gebruik van intervisie en supervisie (met collega-psychotherapeuten). Daarbij breng ik de informatie anoniem in, op een zodanige wijze dat deze niet te herleiden is naar een persoon. Mocht er risico van herkennng van een persoon zijn, dan zal ik de informatie niet bespreken met de betreffende collega. Voor bespreking met collega's bij wie u ook in behandeling bent, heb ik expiciet uw toestemming nodig. 

GGZKwaliteitsstatuut

Het GGZkwaliteitsstatuut is in 2017 goedgekeurd en is bij mij op te vragen.

Privacy

Klik hier voor meer informatie.


Ga terug naar de homepage